Врз основа на член 10 став 1 од Закон за математичко – информатичка гимназија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18) и Правилникот за начинот на проверка на знаењата на учениците на приемниот испит за запишување во математичко – информатичката гимназија, бодирањето на резултатите од приемниот испит, како и минимумот бодови за положен приемен испит („ Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/19), Министерството за образование и наука објавува јавен повик за полагање на приемен испит на учениците кај кои има интерес за запишување во математичко – информатичката гимназија во учебната 2021/2022 година.

Во математичко-информатичката гимназија се запишуваат редовни ученици кои завршиле основно образование, се стекнале со општ успех од најмалку 4,5 од шесто до деветто одделение во основното образование и со оцена 5 по наставните предмети математика од шесто до деветто одделение и физика од осмо и деветто одделение во основното образование и имаат доставено потврда со бројот на освоени бодови од приемниот испит.

Приемниот испит се состои од полагање тестови согласно наставните програми по математика од VI до IX одделение и наставните програми по физика за VIII и IX одделение.

Кандидатот/кандидатката писмено се проверува со два поединечни теста по математика и по физика и секој од нив треба да содржи по четири задачи со понудени одговори, четири задачи со дополнување и четири задачи со целосна постапка на решавање.

Времетраењето на писменото проверување за секој предмет (математика и физика) треба да изнесува по 120 минути.

Полагањето на приемниот испит ќе се реализира во просториите на СГГУГС„ Здравко Цветковски“ Скопје, Бул. „Партизански Одреди“ бр.91, Скопје и тоа предметот математика на 02.6.2021 година со почеток во 10 часот и физика 04.6.2021 година со почеток во 10 часот.

НАЧИН ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

Заинтересираните ученици треба да испратат Писмо на интерес со податоци за ученикот и родителот/ старателот ( име, презиме, училиште и општина во кое ќе го заврши основното образование, телефонски број од ученикот, телефонски број од еден родител и електронска адреса на ученикот/родителот), на адреса – Министерство за образование и наука, Сектор за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење, ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје, со наслов “За јавен повик за полагање на приемен испит за запишување на математичко-информатичката гимназија“ и електронски на следната електронска пошта DSU.MIG.SKOPJE@GMAIL.COM, најдоцна до 31.5.2021 година.

  Писмо на интерес за полагање на приемен испит за запишување во математичко – информатичка гимназија за учебната 2021/2022 година

 

THIRRJE PUBLIKE PËR DHËNIE TË PROVIMIT PRANUES TË NXËNËSVE TEK TË CILËT KA INTERESIM PËR REGJISTRIM NË GJIMNAZIN MATEMATIKË-INFORMATIKË PËR VITIN SHKOLLOR 2021/2022

Në bazë të nenit 10 paragrafiT 1 të Ligjit për Gjimnazin Matematikë-Informatikë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 64/18) dhe Rregullores për mënyrën e kontrollimit të njohurive të nxënësve të provimit pranues për regjistrim në Gjimnazin Matematikë-Informatikë, pikët e rezultateve nga provimi pranues, si dhe minimumin e pikëve për dhënie e provimit pranues („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 54/19), Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall thirrje publike për dhënie të provimit pranues të nxënësve tek të cilët ka interesim për regjistrim në Gjimnazin Matematikë-Informatikë në vitin shkollor 2021/2022

Në Gjimnazin Matematikë-Informatikë regjistrohen nxënës të rregullt që kanë kryer arsimin fillor, që kanë fituar sukses të përgjithshëm më së paku 4,5 nga klasa e gjashtë deri në të nëntën në arsimin fillor me notë mesatare 5 në lëndët mësimore matematikë nga klasa e gjashtë deri në të nëntën dhe fizikë nga klasa e tetë deri në të nëntën në arsimin fillor dhe kanë dorëzuar vërtetim me numrin e fituar të pikëve nga provimi pranues.

Provimi pranues përbëhet nga dhënia e testeve në pajtim me programet mësimore të matematikës nga klasa IV deri në të IX dhe programet mësimore të fizikës për klasën e VIII dhe të IX.Kandidati/kandidatja kontrollohet me shkrim me dy teste të veçanta të matematikës dhe të fizikës dhe secili prej tyre të përmbajë nga katër detyra me përgjigje të ofruara, katër detyra me plotësim dhe katër detyra me procedurë të plotë të zgjidhjes.

Kohëzgjatja e kontrollimit me shkrim për secilën lëndë (matematikë dhe fizikë) do të jetë 120 minuta.

Dhënia e provimit pranues do të realizohet në hapësirat e SHMGJNQSH „Zdravko Cvetkovski” Shkup, Bul. “ Aradhat Partizane” nr. 91, Shkup edhe atë lënda – Matematikë më datë 02.06.2021 me fillim në orën 10 ndërsa – Fizikë më datë 04.06.2021 me fillim në orën 10.

MËNYRA E APLIKIMIT E THIRRJES PUBLIKE

Nxënësit e interesuar duhet të dërgojnë Letër me interes me të dhëna për nxënësin dhe prindin/kujdestarin (emri, mbiemri, shkolla dhe komuna në të cilën do ta kryejë arsimin fillor, numër telefoni të nxënësit, numër telefoni të njërit prind dhe adresë elektronike të nxënësit/prindit), në adresën – Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Sektori për arsimin e mesëm, arsimi i të rriturve dhe arsimin e përjetshëm, rr. „Shën Kirili dhe Metodij” nr. 54, 1000 Shkup, me titull “Për Thirrje publike për dhënie të provimit pranues për regjistrim në Gjimnazin Matematiko-Informatikë” dhe në mënyrë elektronike në e-mail adresën, DSU.MIG.SKOPJE@GMAIL.COM, më së voni deri më 31.05.2021.

pismo.docx