Кодекс за учениците

Ученикот е должен :

 • навреме и редовно да се приклучи на online часовите
 • да го информира наставникот за било кој технички проблем со кој ќе се соочи при користењето на електронските платформи
 • на часовите треба внимателно да слуша и навремено и целосно да ги извршува училишните обврски
 • да соработува со наставниците, стручната служба и другите субјекти во училиштето
 • да придонесе кон одржување на работна атмосфера за време на online наставата
 • да покаже почитување и толеранција кон соучениците и наставниците
 • да избегнува недолично однесување
 • да го отпоздрави наставникот кога ќе се приклучи на часот во е-училницата
 • да не врши психичко и физичко малтретирање на учениците, наставниците и другите вработени во училиштето преку средствата за електронска комуникација
 • да се облекува пристојно за време на online часовите
 • да се воздржува од користење на мобилен телефон за време на online часовите
 • да се воздржува од користење на вулгарни зборови за време на наставата
 • да ги пренесе информациите до родителите на барање на наставникот

 

Кодекс за наставниците

Наставникот е должен :

 • да креира пријатна работна атмосфера и позитивна емоционална клима во е-училницата
 • да гради односи на меѓусебно разбирање, соработка и почитување со учениците и другите вработени
 • навреме и квалитетно да ги извршува своите обврски
 • професионално да се усовршува преку следење на литература и online обуки кои му се достапни и овозможени од страна на училиштето
 • да внимава на својот говор, кој треба да биде литературен, јасен и достапен
 • да ја почитува личноста на ученикот и другите вработени
 • да ги почитува своите колеги и останатите вработени, да соработува, разменува мислења и искуства врзани за работата
 • да не се изложува во јавноста и на online часовите под дејство на алкохол и дрога
 • да го почитува времетраењето на часот
 • редовно да одржува настава според планираниот распоред
 • редовно да ги известува учениците за измените во распоредот, доколку такви промени се неопходни
 • да ги евидентира часовите во педагошката евиденција и во електронскиот дневник
 • редовно да ги евидентира отсутните ученици
 • да им помага на учениците да ги надминат проблемите при користење на електронските платформи
 • да ги извести одговорните лица доколку некој од учениците се соочува со технички проблем, односно неможност за користење на компјутер за реализација на наставата
 • секогаш да биде пример со својот изглед и однесување
 • да го пофалува секој напредок на ученикот
 • да обезбеди непречена комуникација со учениците преку електронска пошта како алтернатива при користењето на електронската платформа
 • реално да го оценува знаењето на ученикот без оглед на другите оценки на ученикот
 • да се воздржува од било какво физичко или психичко малтретирање и казнување
 • редовно да им помага на учениците преку разни форми на активности
 • да настојува учениците пристојно и дисциплинирано да се однесуваат за време на online часот
 • да комуницира со родителите и навремено да ги информира за успехот на учениците, како и за евентуални проблеми
 • редовно да присуствува на советите на паралелка и на наставничките совети во училиштето

 

Кодекс за останатите вработени во училиштето

Вработените во училиштето се должни :

 • да ги извршуваат работните задачи кои спаѓаат во нивниот делокруг на работа
 • да го почитуваат работното време
 • да обезбедат техничка помош и поддршка на наставниците при одржување на online наставата
 • остварува коректна комуникација со останатите вработени и да се воздржува од вербални напади или навреди
 • да ги почитува своите колеги и останатите вработени, да соработува, разменува мислења и искуства врзани за работата
 • со својот изглед и однесување да биде пример за учениците