Ранг листа на кандидатите кои го полагаа приемниот испит по физика за упис на ученици во ДСУ „Математичко-информатичка гимназија“ за учебна 2021/2022 година на македонски наставен јазик линк

 

Ранг листа на кандидатите кои го полагаа приемниот испит по физика за упис на ученици во ДСУ „Математичко-информатичка гимназија“ за учебна 2021/2022 година на албански наставен јазик линк

 

Сите кои сакаат да поднесат приговори можат да го сторат тоа најдоцна до понеделник (07.06.2021) до 12 часот.