Ранг листа со вкупен број на бодови на кандидатите кои ги полагаа приемните испити во првиот рок за пријавување за упис на ученици во ДСУ „Математичко-информатичка гимназија“ за учебна 2021/2022 година на македонски наставен јазик линк

Ранг листа со вкупен број на бодови на кандидатите кои ги полагаа приемните испити во вториот рок за пријавување за упис на ученици во ДСУ „Математичко-информатичка гимназија“ за учебна 2021/2022 година на македонски наставен јазик линк

Ранг листа со вкупен број на бодови на кандидатите кои ги полагаа приемните испити во првиот рок за пријавување за упис на ученици во ДСУ „Математичко-информатичка гимназија“ за учебна 2021/2022 година на албански наставен јазик линк

Ранг листа со вкупен број на бодови на кандидатите кои ги полагаа приемните испити во вториот рок за пријавување за упис на ученици во ДСУ „Математичко-информатичка гимназија“ за учебна 2021/2022 година на албански наставен јазик линк