MËSIMDHËNIE

Gjimnazi Matematiko - Informatikë
Plani dhe programiModulet – Matematikë

Gjimnazi Matematiko – Informatikë

Programi mësimor

Viti I
Mësimi obligativ:

Lëndët e arsimit të përgjithshëm:

 • Gjuhë dhe letërsi maqedonase, ndërsa për nxënësit nga komunitetet tjera gjuhë dhe letërsi nga gjuha shqipe, gjuha turke ose gjuha serbe
 • Gjuhë maqedonase për nxënësit nga komunitetet tjera
 • Gjuhë angleze
 • Histori
 • Fizikë
 • Kimi
 • Biologji
 • Sport dhe aktivitete sportive
 • Art muzikor

Lëndët mësimore nga fusha e matematikës dhe informatikës:

 • Algjebër
 • Gjeometri
 • Funksione dhe numra real
 • Programim
 • Informatikë

Aktivitete projektuese

Viti II

Mësimi i obigueshëm:

Lëndët e arsimit të përgjithshëm:

 • Gjuhë dhe letërsi maqedonase, ndërsa për nxënësit nga komunitetet tjera gjuhë dhe letërsi nga gjuha shqipe, gjuha turke ose gjuha serbe
 • Gjuhë maqedonase për nxënësit nga komunitetet tjera
 • Gjuhë angleze
 • Edukim Qytetar
 • Fizikë
 • Kimi
 • Biologji
 • Sport dhe aktivitetet sportive
 • Art figurative

Lëndët mësimore nga fusha e matematikës dhe informatikës:

 • Algjebër
 • Gjeometri
 • Funksione dhe numra real
 • Programim
 • Informatikë

Aktivitete projektuese

Viti III
Mësimi i obigueshëm:

Lëndët e arsimit të përgjithshëm:

 • Gjuhë dhe letërsi maqedonase, ndërsa për nxënësit nga komunitetet tjera gjuhë dhe letërsi nga gjuha shqipe, gjuha turke ose gjuha serbe
 • Gjuhë maqedonase për nxënësit nga komunitetet tjera
 • Gjuhë angleze
 • Fizikë
 • Sport dhe aktivitete sportive

Lëndët mësimore nga fusha e matematikës dhe informatikës:

 • Algjebër
 • Gjeometri
 • Analizë matematikore
 • Programim
 • Informatikë
 • Programim i orientuar nga objekti

Lëndë zgjedhore:

 • Metodat e llogaritjes
 • Inovacionet
 • Teoria e numrave
 • Teoria e grafikut
 • Sisteme inteligjente
 • Programim i avancuar

Aktivitete projektuese

Viti IV

Mësimi i obigueshëm:

Lëndët e arsimit të përgjithshëm:

 • Gjuhë dhe letërsi maqedonase, ndërsa për nxënësit nga komunitetet tjera gjuhë dhe letërsi nga gjuha shqipe, gjuha turke ose gjuha serbe
 • Gjuhë maqedonase për nxënësit nga komunitetet tjera
 • Gjuhë angleze
 • Fizikë
 • Sport dhe aktivitete sportive

Lëndët mësimore nga fusha e matematikës dhe informatikës:

 • Algjebër
 • Gjeometri
 • Analizë matematikore
 • Programim
 • Informatikë
 • Baza e të dhënave

Lëndë zgjedhore:

 • Matematika e aplikuar në shkencat natyrore
 • Matematika e aplikuar në ekonomi
 • Probabiliteti dhe statistika
 • Programim në web
 • Paradigmat e programimit

Aktivite projektuese

 Paralajmërim: Nxënësi zgjedh 2 nga lëndët zgjedhore të ofruara në vitin e III dhe të IV.

Për lëndët mësimore: gjuhë e dytë e huaj, gjeografi, psikologji, sociologji dhe filozofi nevojiten 35 orë dhe për lëndët: matematikë, informatikë dhe fizikë nevojiten 35 orë.

Gjimnazi Matematiko – Informatikë

Module (tema) nga lënda e matematikës, të cilat do të zhvillohen në Gjimnazin Matematiko – Informatikë, si lëndë të obligueshme janëи

Viti I

Algjebër Viti I

 • MATEMATIKA LOGJIKE DHE BASHKËSITË
 • METODAT E VËRTETIMIT TË TEOREMAVE. PARIMI I INDUKSIONIT MATEMATIKOR
 • BAZAT E NUMËRIMIT KOMBINATOR
 • STRUKTURAT THEMELORE ALGJEBRIKE
 • SHPREHJET RACIONALE ALGJEBRIKE
 • TEORIA ELEMENTARE E PJESTËSISË SË GRUPEVE TË NUMRAVE TË PLOTË

Funksionet dhe numrat real Viti I

 • BASHKËSIA E NUMRAVE REAL DHE PARAQITJA E TYRE
 • FUNKSIONI LINEAR. BARAZIMET DHE JOBARAZIMET LINEARE
 • FUNKSIONI I FUQISË (FUQIZIMI)
 • FUNKSIONI KUADRIK
 • NUMRAT KOMPLEKS
 • BARAZIMET KATRORE DHE JOBARAZIMET KATRORE
 • FUNKSIONET TRIGONOMETRIKE TË KËNDIT TË NGUSHTË
 • RRËNJËZIMI

Gjeometria Viti I

 • BAZAT E GJEOMETRISË SË EUKLIDIT
 • RRETHI
 • SHUMËKËNDËSHI (POLIGONI)
 • SYPRINA E FIGURAVE GJEOMERTIKE NË RRAFSH
 • VEKTORËT
 • LËVIZJET
Viti II

Algjebra Viti II

 • KUSHTET BAZË TË LLOGARITJES SË MATRICËS
 • TEORIA E PJESTUESHMËRISË DHE KONGRUENCAVE
 • NUMËRIMI KOMBINATOR
 • VARGU GRAFIK: TEOTEMAT E HAVEL-HAKIMIT

Funksionet dhe numrat real Viti II

 • FUNKSIONET TRIGONOMETRIKE TË NJË KËND ARBITRAR
 • NUMRAT KOMPLEKS
 • FORMULAT E ADICIONIT
 • FUNKSIONI EKSPONENCIAL DHE LOGARITMIK
 • PIKA DHE DREJTËZA NË HAPËSIRË
 • LAKORET E RENDIT TË DYTË

Gjeometria Viti II

 • LËVIZJET DHE NGJAJSHMËRITË
 • TRIGONOMETRIA NË TREKËNDËSH
 • VEKTORËT
 • PIKAT E PROPORCIONIT GJEOMETRIK
 • VENDI GJEOMETRIK I PIKAVE
Viti III

Algjebër Viti III

 • FUNKSIONET PJESA E PLOTË DHE PJESA THYESORE
 • ALGJEBRA LINEARE
 • PABARAZIA
 • THYESAT E VAZHDUESHME
 • PROBABILITETI DISKRET

Analiza matematikore Viti III

 • NUMRA REAL
 • VARGJET E NUMRAVE REAL
 • FUNKSIONI ME NJË NDRYSHORE
 • DERIVATI I FUNKSIONIT

Gjeometria Viti III

 • ELEMENTET E GJEOMETRIS SË RAFSHIT PROJEKTIV
 • SHNDËRRIMET E RAFSHIT NË LIDHJE ME NJË RRETH
 • ELEMENTET E GJEOMETRISË TË NUMRAVE KOMPPLEKS
 • PABARAZITË GJEOMETRIKE
Viti IV

Algjebër viti IV

 • HAPËSIRAT VEKTORIALE DHE PARAQITJA E TYRE LINEARE
 • POLINOMET
 • PABARAZITË

Analiza matematike Viti IV

 • APLIKIMI I LLOGARITJES DIFERENCIALE
 • INTEGRALI I PACAKTUAR
 • INTEGRALI I CAKTUAR
 • BARAZITË DIFERENCIALE

Gjeometria Viti IV

 • ELEMENTET E STEREOMETRISË
 • FORMULA E OJLERIT
 • PERSPEKTIVA NË HAPËSIRË
 • HAPËSIRA VEKTORIALE
 • GJEOMETRIA ANALITIKE NË HAPËSIRË

Gjimnazit Matematiko – Informatikë

Rreth GJMI
Mësimdhënia
Tabela e lajmërimit
Aktivitete

Vendndodhja dhe kontakti

Bulevardi. “Çetet Partizane” Nr.91, 1000 Shkup

Drejtor: D-r. Julia Gajdaxhieva, mob: 078355221

Pedagog: mob: 070259169

Psikologia: Elhame Sopa, mob 070259225

Kontakt

9 + 2 =