Настава

математичко - информатичка гимназија
план и програмамодули - математика

математичко – информатичка гимназија

наставен план

I година

Задолжителна настава:

Општо-образовни предмети:

 • Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници албански, турски или српски јазик и литература
 • Македонски јазик за учениците од другите заедници
 • Англиски јазик
 • Историја
 • Физика
 • Хемија
 • Биологија
 • Спорт и спортски активности
 • Музичка уметност

Наставни предмети од областа на математиката и информатиката:

 • Алгебра
 • Геометрија
 • Функции и реални броеви
 • Програмирање
 • Информатика

Проектни активности

II година

Задолжителна настава:

Општо-образовни предмети:

 • Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници албански, турски или српски јазик и литература
 • Македонски јазик за учениците од другите заедници
 • Англиски јазик
 • Граѓанско образование
 • Физика
 • Хемија
 • Биологија
 • Спорт и спортски активности
 • Ликовна уметност

Наставни предмети од областа на математиката и информатиката:

 • Алгебра
 • Геометрија
 • Функции и реални броеви
 • Програмирање
 • Информатика

Проектни активности

III година

Задолжителна настава:

Општо-образовни предмети:

 • Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници албански, турски или српски јазик и литература
 • Македонски јазик за учениците од другите заедници
 • Англиски јазик
 • Физика
 • Спорт и спортски активности

Наставни предмети од областа на математиката и информатиката:

 • Алгебра
 • Геометрија
 • Математичка анализа
 • Програмирање
 • Информатика
 • Обејктно-ориентирано програмирање

Изборна настава:

 • Пресметковни методи
 • Иновации
 • Теорија на броеви
 • Теорија на графови
 • Интелигентни системи
 • Напредно програмирање

Проектни активности

IV година

Задолжителна настава:

Општо-образовни предмети:

 • Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници албански, турски или српски јазик и литература
 • Македонски јазик за учениците од другите заедници
 • Англиски јазик
 • Физика
 • Спорт и спортски активности

Наставни предмети од областа на математиката и информатиката:

 • Алгебра
 • Геометрија
 • Математичка анализа
 • Програмирање
 • Информатика
 • Бази на податоци

Изборна настава:

 • Примена на математиката во природните науки
 • Примена на математиката во економијата
 • Веројатност и статистика
 • Веб-програмирање
 • Програмски парадигми

Проектни активности

 Напомена: Ученикот избира 2 од понудените изборни предмети во III и во IV година.

Потребни се 35 часа по наставните предмети: втор странски јазик, географија, психологија, социологија и филозофија и 35 часа по предметите: математика, информатика и физика.

математичко – информатичка гимназија

Модули (теми) што по математика што ќе се изучуваат во МИГ по задолжителните предмети

I година

Алгебра 1 година

 • МАТЕМАТИЧКА ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА
 • МЕТОДИ НА ДОКАЖУВАЊЕ ТЕОРЕМИ. ПРИНЦИП НА МАТЕМАТИЧКА ИНДУКЦИЈА
 • ОСНОВИ НА КОМБИНАТОРНО БРОЕЊЕ
 • ОСНОВНИ АЛГЕБАРСКИ СТРУКТУРИ
 • АЛГЕБАРСКИ РАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ
 • ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРИЈА НА ДЕЛИВОСТ ЗА МНОЖЕСТВОТО ЦЕЛИ БРОЕВИ

Функции и реални броеви 1 година

 • МНОЖЕСТВО И ПРЕСЛИКУВАЊА.РЕАЛНИ БРОЕВИ
 • ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА.ЛИНЕАРНА РАВЕНКА И НЕРАВЕНКА
 • СТЕПЕНСКА ФУНКЦИЈА
 • КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА
 • КОМПЛЕКСНИ БРОЕВИ
 • КВАДРАТНА РАВЕНКА И КВАДРАТНА НЕРАВЕНКА
 • ТРИГОНОМЕТРИСКИ ФУНКЦИИ ОД ОСТАР АГОЛ
 • КОРЕНУВАЊЕ

Геометрија 1 година

 • ОСНОВИ НА ЕВКЛИДСКА ГЕОМЕТРИЈА
 • КРУЖНИЦА
 • МНОГУАГОЛНИК
 • ПЛОШТИНА НА РАМНИНСКИ ФИГУРИ
 • ВЕКТОРИ
 • ДВИЖЕЊА
II година

Алгебра 2 година

 • ОСНОВНИ ПОИМИ ОД МАТРИЧНО СМЕТАЊЕ
 • ТЕОРИЈА НА ДЕЛИВОСТ И КОНГРУЕНЦИИ
 • КОМБИНАТОРНО БРОЕЊЕ
 • ГРАФОВИ: ВОВЕДНИ ПОИМИ

Функции и реални броеви 2 година

 • ТРИГОНОМЕТРИСКИ ФУНКЦИИ ОД ПРОИЗВОЛЕН АГОЛ
 • КОМПЛЕКСНИ БРОЕВИ
 • АДИЦИОНИ ФОРМУЛИ
 • ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА ФУНКЦИЈА
 • ТОЧКА И ПРАВА ВО РАМНИНА
 • КРИВИ ОД ВТОР РЕД

Геометрија 2 година

 • ДВИЖЕЊА И СЛИЧНОСТИ
 • ТРИГОНОМЕТРИЈА ВО ТРИАГОЛНИК
 • ВЕКТОРИ
 • ГЕОМЕТРИЈА НА МАСИ
 • ГЕОМЕТРИСКО МЕСТО НА ТОЧКИ
III година

Алгебра 3 година

 • ФУНКЦИИТЕ ЦЕЛ ДЕЛ И ДРОБЕН ДЕЛ
 • ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА
 • НЕРАВЕНСТВА
 • ВЕРИЖНИ ДРОПКИ
 • ДИСКРЕТНА ВЕРОЈАНТНОСТ

Математичка анализа 3 година

 • РЕАЛНИ БРОЕВИ
 • НИЗИ
 • ФУНКЦИИ ОД ЕДНА РЕАЛНА ПРОМЕНЛИВА
 • ИЗВОД НА ФУНКЦИЈА

Геометрија 3 година

 • ЕЛЕМЕНТИ ОД ПРОЕКТИВНА РАМНИНСКА ГЕОМЕТРИЈА
 • РАМНИНСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ ВО ОДНОС НА КРУЖНИЦА
 • ЕЛЕМЕНТИ ОД ГЕОМЕТРИЈА НА КОМПЛЕКСНИ БРОЕВИ
 • ГЕОМЕТРИСКИ НЕРАВЕНСТВА
IV година

Алгебра 4 година

 • ВЕКТОРСКИ ПРОСТОРИ И ЛИНЕАРНИ ПРЕСЛИКУВАЊА
 • ПОЛИНОМИ
 • НЕРАВЕНСТВА

Математичка анализа 4 година

 • ПРИМЕНА НА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОТО СМЕТАЊЕ
 • НЕОПРЕДЕЛЕН ИНТЕГРАЛ
 • ОПРЕДЕЛЕН ИНТЕГРАЛ
 • ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ РАВЕНКИ

Геометрија 4 година

 • ЕЛЕМЕНТИ ОД СТЕРЕОМЕТРИЈА
 • ФОРМУЛА НА ОЈЛЕР
 • ПЕРСПЕКТИВНОСТ ВО ПРОСТОР
 • ВЕКТОРИ ВО ПРОСТОР
 • АНАЛИТИЧНА ГЕОМЕТРИЈА ВО ПРОСТОР

Математичко - информатичка гимназија

За МИГ
Настава
Огласна табла
Активности

Локација и контакт

бул. "Партизански Одреди" бр.91, 1000 Скопје

Директор: Д-р Јулија Гајдаџиева, моб: 078355221

Педагог: моб: 070259169

Психолог: Elhame Sopa, моб 070259225

email: dsu.mig.skopje@gmail.com

контакт

13 + 11 =