За МИГ

математичко - информатичка гимназија
За миг

Математичко – информатичката гимназија

Во учебната 2020/21 година започна наставата во новата Математичко-информатичка гимназија во Скопје, каде се образуваат талентирани ученици по математика, информатика и физика, во три паралелки. Во две паралелки наставата се одвива на македонски наставен јазик, а во една паралелка се одвива на албански наставен јазик.

Училишниот центар е сместен во населбата Карпош и нуди квалитетен наставен процес, подготвен според посебни наставни планови и програми, а наставата ја спроведуваат реномирани професори од соодветната област.

Учениците кои не живеат во Скопје можат да се сместат во ученички интернат, а трошоците за сместувањето ги покрива Министерството за образование и наука.

Секој ученик кој ќе ја заврши годината со одличен успех, ќе му биде доделена стипендија.

Математичко - информатичка гимназија

За МИГ
Настава
Огласна табла
Активности

Локација и контакт

бул. "Партизански Одреди" бр.91, 1000 Скопје

Директор: Д-р Јулија Гајдаџиева, моб: 078355221

Педагог: моб: 070259169

Психолог: Elhame Sopa, моб 070259225

email: dsu.mig.skopje@gmail.com

контакт

13 + 10 =