20 . 11 . 1954 – 20 . 11 . 2020 – Скопје

Во чест на „20 Ноември – Светскиот Ден на Детето“!

Преку прошекта, искрен врснички разговор и староградско чаршиско слатко, иако под пандемиски протокол, но со многу мотив и лубов, ние учениците од I-3 одд. – СДУ„МИГ“- Скопје, во придружба на класниот раководител, проф.Насер Мифтари, на симболичен начин го одбележавме „20 Ноември – Светскиот Ден на Детето“.

Да се потсетиме:

– Дете: 0 – 18 год.возраст!

– Децата се високо ранлива општествена група, лесно изложена на злоупотреба и насилство! Поради нивната специфична природа, тие секојдневно се изложени на експлоатација и неправда од страна на возрасните…

– Образованието е клучен фактор за подигнување на свеста за заштита и развој на основните човекови / детски права, кои произлегуват од „Универзалната Декларација за Човекови Права и Правата на Детето“.

– Децата се наша непроценлива вредност… тие се, денешнина и иднина наша!

Затоа, безрезервно да ги упатуваме, придружуваме и помогнеме на секој чекор!

 

20 . 11 . 1954 – 20 . 11 . 2020 – Shkup

Në nderë të “20 Nëntori – Dita Botërore e Fëmijëve”!

Përmes shetitjes, bisedës së çiltër ndërmoshatare dhe ëmbëlsirës së çarshis së vjetër, edhepse nën masa të protokolit pandemik, me shumë motiv dhe dashuri, Ne nxënësit e klasës I-3 të ShMSh”GjMI”-Shkup, në shoqërim të kujdestarit të kl., prof.Naser Miftari, në formë simbolike shënuam “20 Nëntori – Dita Botërore e Fëmijëve”!

Të rikujtojmë:

– Fëmijë: 0 – 18 vite moshë!

– Fëmijët janë grup shoqëror me ndjeshmëri të lartë, lehtë të ekspozuar në keqtrajtime dhe dhunë! Për shkak të natyrës specifike të tyre, ata çdo ditë janë të ekspozuar në eksploatim dhe padrejtësi, nga ana e të rriturve…

-Arsimimi është faktorë kyç në ngritjen e vetëdies në mbrojtjen dhe zhvillimin e lirive dhe të drejtave elementare të njeriut/fëmijëve, të dala nga “Deklarata Universale e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut dhe të Drejtave të Fëmijëve”.

-Fëmijët janë thesar i vlerave tona të pamatura…ata janë e sotmja dhe ardhmja jonë!

Andaj pa kursyer, ti udhëzojmë, përkarahim dhe ndihmojmë ata, në çdo hapë!