За прием во јавните ученички домови можат да конкурират ученици:

– кои се запишани како редовни ученици во Математичко-информатичката гимназија;
– кои се државјани на Република Северна Македонија и

– кои се со место на живеење различно од местото во кое е Математичко-информатичката гимназија

 ПОСТАПКА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ЈАВНИТЕ УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ

Согласно Конкурсот за прием на ученици во ученички домовите  за тековната учебна година  2020/21, ученикот  поднесува:

1.   Пријава,

2. Потврда дека е редовен ученик во Математичко-информатичката гимназија

3 Изјава од родител-старател на ученикот дека во целост ќе ги подмири трошоците за евентуално направените штети од страна на ученикот и

4. Доказ за државјанство на Република Северна Македонија.

Сите документи во хартиена форма треба да ги доставите во ученичкиот дом “Здравко Цветковски”-Скопје од 4-15 јули