Кандидатот за да може да биде рангиран при уписот треба да постигне најмалку 100 бодови од двата предмети заедно.

Конечна ранг листа на македонски наставен јазик

Конечна ранг листа на албански наставен јазик