11 .12 . 2020 – четврток, Скопје

„Македонски Институт за Медиуми“

Медиуми за граѓаните – граѓаните за медиумите

Учениците од I-3 одд.- СДУ„Математичко Информатичка Гимназија“-Скопје, под менторство на проф.Насер Мифтари, денеска  заедно со неколку ученици од СУГС„Зеф Луш Марку“-Скопје, имаа можност да се дел од прекрасниот вебинар на тема: Визуелна писменост (фотографии, видеа, манипулации на медиумите и сл.) – предавач: Арбнора Мемети, на која беа презентирани мн.информации и знаења, во улога на подигнување на свеста за медиумска писменост, кај младите!

Што е медиумска писменост и зошто е таа важна? Што претставуваат информац. нарушувања и мн. други прашања кои беа дискутирани, несомнено укажуваат на неопходноста на „Медиумска писменост“, т.е. неопходноста на образовнието како важен и главен фактор на овој процес, и тоа уште од најрана возраст на децата!  Медиумите и нивната улога во едно демократско општество е од големо значение!

 

11 .12 .2020 – е enjte, Shkup

“Instituti Maqedonas për Mediume”

“Mediumet për qytetarët – qytetarët për mediume”

Nxënësit e kl.I-3, ShMSh”Gjimnazi Matematiko Informatik”-Shkup, të mentoruar nga prof.Naser Miftari, sot, së bashku me disa nxënës nga ShMQSh”Zef Lush Marku”-Shkup, kishin mundësin të jen pjesë e vebinarit të shkëlqyer, në temë: Arsimimi vizual (fotografitë, videot, manipulimet mediatike etj.) – ligjeruar nga Arbnora Memeti, në të cilën u prezentuan informacione dhe njohuri të shumta, në shërbim të ngritjes së vetëdies mediatike tek të rinjtë!

Çështë arsimimi mediatik dhe pse është e rëndësishme?Ç’janë çregullimet informative? , si dhe shumë pyetje tjera të shtruara gjatë diskutimit, padyshim tregojnë mbi patjetërsueshmërin e “Arsimimit mediatik”, gjegjësisht nevojën e patjetërsueshme të procesit edukativo-arsimor si faktor kyç dhe i rëndësishëm në ngritjen e vetëdies, edhe ate që nga moshat më të hershme të fëmijëve!

Mediumet dhe roli i tyre në një shoqëri demokratike, është i një rëndësie të veçantë!