*Приговори од приемниот испит по физика можат да се поднесат заклучно до 04.06.2022 год. до 12 часот.

 

Доставените приговори по приемниот испит по физика за упис во ДСУ „МИГ“ Скопје за учебната 2022/23 година, се внимателно разгледани и по истите е одлучено на следниот начин:

  1. Приговорот на Дамјан Стоилов се прифаќа и на задача 12 му се додаваат 5 поени.
  2. Приговорот на Андреј Стефановски се одбива.
  3. Приговорот на Викторија Ангеловска делумно се прифаќа и на задача 12 и се додаваат 5 поени.
  4. Приговорот на Теодор Ивановски се одбива.
  5. Приговорот на Стефан Антиќ делумно се прифаќа, така што на задача 8 се додава 1 поен и на задача 9 се додаваат 8 поени.

Стручен тим за проверка на знаењата на учениците на приемниот испит за запишување во ДСУ „МИГ“ Скопје