Проф.Насер Мифтари – граѓански активизам

Со учениците-младите на ДСУ„Математичко-Информатичко Училиште“ и СУГС„Зеф Луш Марку“-Скопје, за подигнување на свеста и сообраќајна култура!

-Технолошките постигнувања-човекова и  општествена интелектуална гордост и победа…

-Несовесноста и непочитувањето на правилата и на сообраќајните знаци – човеково саможртвување и општествено самоуништување!

– Однесувањето во сообраќајот-под прагот на човековата етика и хуманост…

– Псовки, навреди, нетолеранција на учесниците во сообраќајот…

– Недостаток на национална и државна сообраќајна култура …

– Обележани пешачки премини, знаци, надвожњаци, секакви форми и видови препреки, огради, ѕидови, чувари на редот-полицајци… инвестиција со огромни парични суми од буџетот-надвор од употреба, поради непочит!

Ниската свест, невнимателноста, непочитувањето, несоодветното однесување во сообраќајот…имаат висока цена, дури и животна!

Преку едукација и образование, да ги вратиме: сигурноста и дигнитетот…  да негуваме и да развиеме сообраќајна култура!

Да ја спречиме смртноста и инвалидноста!

Заедно за активно граѓанско учество, против човековото зло!

 

 

 

 

 

09 . 04 . 2020 / 17.30’-19.00’, e premte

Shtëpia e kulturës ,,Koço Racin” – Shkup

,,Trafiku dhe arsimimi… kultura në trafik”

Prof.Naser Miftari – aktivizmi qytetar!

 

Me nxënësit, të rinjtë e ShMSh ,,Gjimnazi Matematikor-informatik” dhe

ShMQSh,,Zef Lush Marku”- Shkup, në ngritje të vetëdijes dhe kulturës në trafik/komunikacion!

Arritjet në teknologji – krenari dhe fitore intelektuale njerëzore dhe mbarë shoqërore… Mosndërgjegjja dhe abuzimi i rregullave dhe shenjave në trafik – viktimizim dhe vetëvrasje njerëzore dhe mbarëshoqërore!

-Sjellja në trafik, nën pragun etik dhe human…

-Sharje, ofendime, mostolerancë e pjesëmarrësve në trafik…

-Mungesë e kulture kombëtare dhe shtetërore…

-Ura dhe murna me çmime enorme, jashtë përdorimit…

-Mbajtësit e rrendit – ngarkesë buxheti mbi arkën të zbrazur…

-Vetëdija e ulët, pakujdesia, mosrrespektimi i rregullave, rryshfeti dhe sjellja jo adekuate në komunikacion, kushtojnë jetë! Përmes arsimit, të kthejmë sigurin dhe dinjitetin… të kultivojmë dhe zhvillojmë kulturën në komunikacion… të ndalojmë vdekjen dhe invaliditetin tonë! Së bashku për pjesëmarrje aktive qytetare, kundër të keqes njerëzore!