Почитувани,
По разгледување на доставените приговори од приемниот испит по физика, реализиран на 5.6.2023 година во просториите на ДСУ „Математичко информатичка гимназија“ Скопје, ве известуваме со следната информација:


Македонски наставен јазик
Приговорот на кандидатот со шифра 13102008 се одбива како неоснован.
Приговорот на кандидатот со шифра „LUZER“ делумно се прифаќа, така што, на прашањето 7 му се додаваат 3 поени.


Албански наставен јазик
Приговорот на кандидатот со шифра DR77 се прифаќа, така што, на прашањето 6 му се даваат 2 поени и на задача 10 му се даваат 4 поени. 
Приговорот на кандидатот Amar Sulejmani се одбива како неоснован.