Конечна ранг листа од МОН на македонски наставен јазик линк

Конечна ранг листа дополнета со вкупен број на поени од успех, приемен испит и награди на македонски наставен јазик линк

Конечна ранг листа од МОН на албански наставен јазик линк

Конечна ранг листа дополнета со вкупен број на поени од успех, приемен испит и награди на албански наставен јазик линк