Конечна ранг листа од МОН на македонски наставен јазик линк

Конечна ранг листа дополнета со вкупен број на поени од успех, приемен испит и награди на македонски наставен јазик линк

Конечна ранг листа од МОН на албански наставен јазик линк

Конечна ранг листа дополнета со вкупен број на поени од успех, приемен испит и награди на албански наставен јазик линк

 

Учениците кои што се пријавија по електронски пат, ги исполнуваат условите за упис во МИГ, а немаат доставено документација можат да се пријават електронски во следниот рок и тоа:

Второто пријавување на учениците ќе се врши на 21 јуни до 24:00 часот и на 22 јуни 2022 година до 15:00 часот. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на 23 јуни 2022 година на https://e- uslugi.mon.gov.mk и на интернет страната www.mon.gov.mk најдоцна до 09:00 часот.Доставување на потребната документација до училиштата е на 23 јуни од 12:00 до 19:00 часот и на 24 јуни од 07:00-19:00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Конечната ранг листa за секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 25 јуни 2022 година, најдоцна до 12:00 часот на огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk