Динамика за резултати и приговори од екстерните испити од јунски испитен рок од државна матура и организација и спроведување на екстерниот дел од државната матура во августовски испитен рок, 2024 г. на следниот линк

Резултати по македонски јазик и литература за ученици што положиле на македонски наставен јазик на следниот линк

Резултати по англиски јазик за ученици што положиле на македонски наставен јазик на следниот линк

Резултати по математика за ученици што положиле на македонски наставен јазик на следниот линк

Резултати по матeматика за ученици што не положиле на македонски наставен јазик на следниот линк

Резултати по албански јазик и литература за ученици што положиле на албански наставен јазик на следниот линк

Резултати по математика за ученици што положиле на албански наставен јазик на следниот линк