ЈАВЕН ОГЛАС за избор на истакнати стручни лица кои ја остваруваат воспитно-образовната работа во Математичко-информатичка гимназија линк

Огласот е истакнат и на огласната табла во Математичко-информатичка гимназија

ДСУ Математичко-информатичка Гимназија