Список за полагање по простории

ПРОСТОРИЈА 1 Реден бр Име и презиме 1 Јон Гудачи 2 Сара Тошевска 3 Матеј Димовски 4 Самоил Танаскоски 5 Андреј Костовски 6 Кристијан Ивановски 7 Љубица Стаменковска 8 Роман Красиков 9 Симона Блажева 10 Сашка Јакимовска    ПРОСТОРИЈА 2 Реден бр Име и презиме 11 Леон...

Протокол за постапување на математичко-информатичката гимназија за време на полагање на приемниот испит на ученици

Полагањето на учениците, прегледувањето на тестовите, истакнувањето на прелиминарните резултати, поднесувањето на приговори, разгледувањето на приговорите и објавување на конечните резултатите во средното училиште на Град Скопје „Здравко Цветковски“ да се одвива во...

Известување за приемните испити

Почитувани родители и ученици Од Математичко-Информатичка Гимназија ве информираме дека на 02.06.2021 и 04.06.2021 година ќе се одржат приемните испити по математика и физика, со почеток од 10 часот, за упис на ученици во учебната 2021/22 година Приемните испити ќе се...

Јавен повик за полагање на приемен испит на учениците кај кои има интерес за запишување во математичко – информатичка гимназија за учебната 2021/2022 година

Врз основа на член 10 став 1 од Закон за математичко – информатичка гимназија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18) и Правилникот за начинот на проверка на знаењата на учениците на приемниот испит за запишување во математичко –...