Кодекс на однесување за учениците, наставниците и другите вработени во Математичко-информатичката гимназија-Скопје во која наставата ќе се одржува online

Кодекс на однесување за учениците, наставниците и другите вработени во Математичко-информатичката гимназија-Скопје во која наставата ќе се одржува online

Кодекс за учениците Ученикот е должен : навреме и редовно да се приклучи на online часовите да го информира наставникот за било кој технички проблем со кој ќе се соочи при користењето на електронските платформи на часовите треба внимателно да слуша и навремено и...
Кодекс на однесување за учениците, наставниците и другите вработени во Математичко-информатичката гимназија-Скопје во која наставата ќе се одржува online

Протокол за постапување во услови на далечинско учење во ДСУ Математичко-информатичка Гимназија за учебната 2020/2021

Со овој документ се одредени начините на организација и реализација на работата на училиштето во услови на спроведување на настава на далечина.   Училиштето: Ги планира и спроведува активностите кои се потребни за спроведување на настава од далечина, Обезбедува...
Кодекс на однесување за учениците, наставниците и другите вработени во Математичко-информатичката гимназија-Скопје во која наставата ќе се одржува online

Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна Mакедонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година

Наставниот процес во училиштето се реализира во период од 07:00 часот до 20:00 часот. Секој вработен пред да тргне на работа задолжително ја мери телесната температура, а во случај на зголемена телесна температура (37° и повисоко) вработениот не доаѓа на работа, туку...
Известување за сместување во ученички дом

Известување за сместување во ученички дом

За прием во јавните ученички домови можат да конкурират ученици: – кои се запишани како редовни ученици во Математичко-информатичката гимназија;- кои се државјани на Република Северна Македонија и – кои се со место на живеење различно од местото во кое е...