Ранг листа на кандидатите кои го полагаа приемниот испит по физика за упис на ученици во ДСУ „Математичко-информатичка гимназија“ за учебна 2021/2022 година

Ранг листа на кандидатите кои го полагаа приемниот испит по физика за упис на ученици во ДСУ „Математичко-информатичка гимназија“ за учебна 2021/2022 година на македонски наставен јазик линк   Ранг листа на кандидатите кои го полагаа приемниот испит по физика за...

Ранг листа на кандидатите кои го полагаа приемниот испит по математика за упис на ученици во ДСУ „Математичко-информатичка гимназија“ за учебна 2021/2022 година

Ранг листа на кандидатите кои го полагаа приемниот испит по математика за упис на ученици во ДСУ „Математичко-информатичка гимназија“ за учебна 2021/2022 година на македонски наставен јазик линк   Ранг листа на кандидатите кои го полагаа приемниот испит по...

Список за полагање по простории

ПРОСТОРИЈА 1 Реден бр Име и презиме 1 Јон Гудачи 2 Сара Тошевска 3 Матеј Димовски 4 Самоил Танаскоски 5 Андреј Костовски 6 Кристијан Ивановски 7 Љубица Стаменковска 8 Роман Красиков 9 Симона Блажева 10 Сашка Јакимовска    ПРОСТОРИЈА 2 Реден бр Име и презиме 11 Леон...